Update French translation.
author[DS] <[DS]@lsGBIf9qgadXuMIcOT32fvZvskQ5DdG2mZaswNrMMLo.sone>
Sat, 15 Sep 2012 20:28:31 +0000 (22:28 +0200)
committerDavid ‘Bombe’ Roden <bombe@pterodactylus.net>
Sat, 15 Sep 2012 20:28:31 +0000 (22:28 +0200)
commit2b18b3e7dcefc45030f64dd6620c9a19d5e0f431
tree3a6c2ccc6eab8e314c84bba25332a91204b08fa3
parent07168fffdb181d70937183301d06cd39900c4e22
Update French translation.
src/main/resources/i18n/sone.fr.properties